30.03.2020

Høringssvar til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

NKRF opplever at våre tidligere innspill og forslag til departementet er tatt hensyn til i lovforslaget.

27.03.2020

Informasjon 2020/07 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om beretning når revisor ikke er i stand til å utføre revisjonen innen lovens frister.

27.03.2020

Høringsforslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

KMD foreslår, i tråd med anmodninger fra bl.a. NKRF, lov om midlertidig unntak fra kommuneloven om diverse frister og valgbarhet til kontrollutvalget og fra IKS-loven om adgang til fjernmøter. Høringsfrist: 30. mars 2020 kl. 14.00.

24.03.2020

Forvaltningsrevisjons­registeret (3991) er oppdatert ...

... med rapporter (59) fra Viken, Vestfold og Telemark og Rogaland.

23.03.2020

Regjeringen foreslår utsatte frister m.m.

Tiltakene er tidligere varslet og gjelder bl.a. utsettelse og lettelse i merverdiavgiften og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift.

23.03.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 28. januar 2020 på Gardermoen i forkant av Kontrollutvalgskonferansen 2020.

23.03.2020

Protokoll fra styremøte 11. mars 2020

Styret hadde møte 11. mars 2020 i Oslo.

19.03.2020

RSK 301 Forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

19.03.2020

RSK 001 Forvaltningsrevisjon og RSK 002 Eierskapskontroll

Forslag til revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og ny standard for eierskapskontroll (RSK 002) sendes på høring med frist 10. mai 2020.

19.03.2020

Ny, midlertidig koronalov

Regjeringen har fremmet forslag om en midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under krisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

17.03.2020

Helsedirektoratet utvider rapporteringsfristene til 1. mai

Direktoratet har etterkommet NKRFs anmodning om en utvidelse av fristene for attestasjoner i forbindelse med ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede.

17.03.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

17.03.2020

KS' regnskapsundersøkelse 2019

Undersøkelsen viser at den økonomiske situasjonen i kommunesektoren er presset. Driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene for tredje år på rad.

17.03.2020

Varsel om gebyr til Rælingen kommune

Datatilsynet har sendt varsel til Rælingen om et overtredelsesgebyr på 800 000 kroner.

17.03.2020

KOSTRA-analysemodell er oppdatert

NKRFs enkle analysemodell for kommuneregnskapene er nå oppdatert med de foreløpige KOSTRA-tallene for 2019 som ble publisert 16. mars 2020.

17.03.2020

Kommunalt oppgavefellesskap vs. interkommunalt selskap

Interkommunalt samarbeid organisert etter § 27 i tidligere kommunelov må omdannes innen 2023.

17.03.2020

Nøkkeltall for KOSTRA - foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur,miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel.

17.03.2020

Protokoll fra styremøte 28. januar 2020

Styret hadde møte 28. januar 2020 på Gardermoen i forkant av Kontrollutvalgskonferansen 2020.

16.03.2020

Informasjon 2020/06 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor.

16.03.2020

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.