14.01.2021

Protokoller fra styremøter 14. desember 2020 og 11. januar 2021

Styret har hatt møter 14. desember 2020 og 11. januar 2021på Teams.

14.01.2021

Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021 etter Stortingets budsjettvedtak.

14.01.2021

Høring - endringer i lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper (IKS) mulighet for å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur.

13.01.2021

Open Government Partnership – initiativ for åpenhet

Kommunesektorens etikkutvalg oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sette sine egne initiativ for demokratiutvikling, åpenhet og antikorrupsjon på dagsorden.

12.01.2021

KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på sikkerheten etter dataangrep

Østre Toten kommune ble natt til lørdag utsatt for et dataangrep som hindrer bruk av datasystemene i kommunen.

08.01.2021

RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik er fastsatt

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

08.01.2021

Informasjon 2021/1 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om ny mal for normalberetningen for 2020.

08.01.2021

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd.

08.01.2021

Referat fra møter i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektroniske møter 26. oktober og 27. november 2020.

07.01.2021

NKRF søker kvalitetskontrollører

Vil du være med å bidra til økt læring og forbedring på tvers i NKRF? Kvalitetskontrollkomiteen søker nye kontrollører for begge faggrupper, men spesielt regnskapsrevisorer.

06.01.2021

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

05.01.2021

Toppsaker i annerledesåret

Se hvilke saker som fikk mest oppmerksomhet på nkrf.no og Kommunerevisoren.no i 2020.

01.01.2021

Kontrollvirksomhet i Corona-året

2020 har vært et spesielt år for oss alle, og det har selvsagt også påvirket kontrollutvalget i Sarpsborg sitt arbeid. Vi har hatt møter på Teams, og vi har hatt møter i bystyresalen.

01.01.2021

Årsoppgjørsrevisjonen 2020

Ny kommunelov fører med seg nye måter å stille opp årsregnskapet på og nye bestemmelser for å avslutte regnskapet. Kommunene skal også for første gang avlegge konsolidert årsregnskap.

01.01.2021

Sammen styrker vi offentlig revisjon

Kommunerevisjonen og Riksrevisjonen kontrollerer og undersøker ulike forvaltningsnivåer. Begge bidrar til å bevare og styrke det norske demokratiet, og perspektivene våre utfyller hverandre.

01.01.2021

Takk for det gamle året. Vi ser håpefullt inn i det nye

LEDER | Vi har lagt bak oss 2020. Måtte det nye året bli annerledes enn det forrige.