1  |  2  |  3  |  4

21.09.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 26. august 2021.

20.09.2021

Handlingsrom og bredere virkemiddelbruk viktig for nyttige tilsyn

Ny rapport viser at det viktigste for nyttige tilsyn er statsforvalterens handlingsrom og læringsaktiviteter i tilknytning til eller i stedet for, tilsynet.

17.09.2021

Skatteinfo nr. 6/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

07.09.2021

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

07.09.2021

Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

Formålet med den nye veilederen er å hjelpe kommunene med å utforme riktigere og likere gebyrer på byggesaksområdet.

06.09.2021

Befolkningen i Norge har høyere tillit til myndighetene enn innbyggerne ellers i Europa har

Det viser de norske resultatene fra undersøkelsen "Global Corruption Barometer", som er gjennomført av Transparency International (TI) Norge.

01.09.2021

Korona har gitt tilbakegang i alle fylker

Bærum kommer best ut i NHOs Kommune-NM 2021, og foran Sola. Deretter følger Oslo og Trondheim. Fiskeri- og industrikommunen Austevoll er rangert nummer 5, før Stavanger og Bergen.

01.09.2021

Et løft for digital sikkerhet i kommunesektoren

Etter årevis med utredninger og kartlegginger av cybersikkerheten i kommunal sektor og muligheten for et kommunalt, sektorvist responsmiljø (SRM/CERT), vedtok Gjøvik og Lillehammer kommuner i 2019 å opprette en nasjonal kommune-CERT (Computer Emergency Response Team).

01.09.2021

Samordning og koordinering i praksis i forhold til risiko‐ og vesentlighetsvurderinger i Agder

Prosjektet har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid gjennom Statsforvalterens tilsynsforum og kom i gang etter at aktørene lenge har hatt et sterkt ønske om å få til en bedre samordning og erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurderinger (tidligere overordnet analyse).

01.09.2021

I demokratiets tjeneste

LEDER | 13. september i år er det stortingsvalg. Valg er også en del av fellesskapets verdier. Norges Kommunerevisorforbund har lenge sagt at vi er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati – ved at våre medlemmer bidrar til gjennomgang av hvordan fellesskapets verdier er brukt, og at de reviderer årsregnskapene.

30.08.2021

Protokoll fra styremøte 24. august 2021

Styret hadde møte 24. august 2021 i Lillestrøm.

27.08.2021

Dokumentasjon av kontantsalg i kommuner og fylkeskommuner

Unntaket fra bruk av kassasystem for kontantsalg under G i en avgrenset virksomhet, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 3-8, gjelder for hvert enkelt utsalgssted. Dette konkluderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet med i et svar til NKRF.

26.08.2021

Lang saksbehandlingstid i innsynssaker

På bakgrunn av en klagesak har Sivilombudet av eget tiltak undersøkt Trondheim kommunes saksbehandlingstid i innsynssaker.

26.08.2021

Stifinneren: Hjelp på veien til bedre styring av informasjonssikkerhet

Stifinneren er et verktøy fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), og som hjelper deg å finne veien fram til god og effektiv styring av informasjonssikkerhet i din virksomhet.

25.08.2021

NKRF på Arendalsuka 2021 – opptak

Under årets Arendalsuke hadde vi stand i Gågata sammen med noen av bedriftsmedlemmene på Sørlandet. Onsdag 18. august inviterte vi til et eget arrangement – Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte? Her kan du se et opptak.

23.08.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 24. juni 2021.

26.07.2021

Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte med 37 mrd. kroner. Gjelden viser ifølge KS en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019.

26.07.2021

Gebyr til Bodø for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Bodø kommune et gebyr på 11 599 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse.

12.07.2021

Vedlikeholdstilskuddet 2020 – sluttrapporteringen og videre bruk av tilskuddet

Ubenyttet tilskudd vil ikke bli krevd tilbakebetalt, men kan benyttes i 2021.

12.07.2021

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 23. juni 2021.


1  |  2  |  3  |  4