1  |  2  |  3  |  4

23.12.2021

KOMØK'22 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning. Neste Fredinar: 18. februar.

22.12.2021

Kontrollutvalgsboka er oppdatert

Kommunaldepartementets veileder "Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet" foreligger nå i en oppdatert 3. utgave.

21.12.2021

Gebyr til Høylandet kommune

Datatilsynet har gitt Høylandet kommune 200 000 kroner i overtredelsesgebyr.

16.12.2021

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av dagligvarer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Flatanger kommune et gebyr på 174 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av dagligvarer.

16.12.2021

Undersøkelse om kommunenes klimatilpasning 2021

Undersøkelsen om klimatilpasning i kommunene er gjennomført høsten 2021 av Vestlandsforskning på oppdrag fra KS.

16.12.2021

Skatteinfo nr. 9/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

15.12.2021

Prinsipputtalelse om momskompensasjon og skolekantiner

Skatteetaten har kommet med en prinsipputtalelse om momskompenasjonsloven § 4 andre ledd nr. 4 og skolekantiner.

15.12.2021

Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner. Endringene tilsvarer i hovedsak det som var foreslått i forslaget som ble sendt på høring i oktober.

14.12.2021

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk | GKRS

Styret i GKRS har fastsatt tre oppdaterte notater samt besvart en henvendelse fra Sola kommune om periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid.

14.12.2021

Høy tillit krever kontinuerlig innsats

Kommuner bør jobbe aktivt for å hindre korrupsjon og sikre høy grad av åpenhet. Kommunesektorens etikkutvalg har sju konkrete råd til kommunene.

14.12.2021

Budsjettarbeidet noe mindre stramt enn før

KS’ budsjettundersøkelse viser at budsjettarbeidet fortsatt er krevende, men i litt mindre grad enn i de nærmest foregående årene.

14.12.2021

Adgangen til å ha lukket møte som fjernmøte, gjeninnføres

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt en forskrift som gjeninnfører et midlertidig unntak fra kommuneloven, slik at også møter som må holdes for lukkete dører, kan gjennomføres som fjernmøter.

13.12.2021

Protokoll fra styremøte 1. desember 2021

Styret hadde møte 1. desember 2021 i Oslo.

13.12.2021

Skatteinfo nr. 8/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

09.12.2021

Ny dilemmasamling skal bidra til økt diskusjon om vanskelige etiske spørsmål

På den internasjonale antikorrupsjonsdagen lanserer det svenske Institutet mot mutor (IMM) en dilemmasamling med søkelys på antikorrupsjon og etiske spørsmål.

09.12.2021

Unngå feil ved ansettelser

Sivilombudet har samlet de viktigste trinnene i ansettelsesprosessen i offentlig sektor i et veiledningshefte.

08.12.2021

Sterk vekst i kostnader til pleie og omsorg

Ny rapport viser at den årlige gjennomsnittlige reelle veksten i kommunale helse- og omsorgstjenester har vært på 3,4 prosent siden 2015.

03.12.2021

Referat fra møte i revisjons- og regnskapskomiteen

Den nye revisjons- og regnskapskomiteen hadde sitt første elektroniske møte 23. november 2021.

26.11.2021

Informasjon 2021/01 fra revisjons- og regnskapskomiteen

Informasjon fra revisjons- og regnskapskomiteen om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – koronamidler. OPPDATERT: 20.12.2021.

26.11.2021

Protokoller fra styremøter 12., 15. og 25. oktober og 16. november 2021

Styret hadde møter 12., 15. og 25. oktober og 16. november 2021.


1  |  2  |  3  |  4