1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

22.02.2021

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 13. januar 2021 på Teams.

18.02.2021

Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde møte 17. februar 2021 på Teams.

17.02.2021

Informasjon 2021/03 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om maler for normalberetninger 2020.

15.02.2021

Endringer i lov om interkommunale selskaper - høringssvar

NKRF støtter forslaget om å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper mulighet til å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur.

12.02.2021

Skatteinfo nr. 1/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

09.02.2021

Kommuner med kun kommunekassen trenger ikke avlegge konsolidert årsregnskap

Kommuner hvor kommunekassen er eneste regnskapsenhet trenger ikke utarbeide et eget konsolidert årsregnskap. Det slår Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fast i en uttalelse.

05.02.2021

KS gir råd til kommuner for å redusere risiko for nye dataangrep

Det er grunn til å tro at flere kommuner vil kunne bli rammet av dataangrep i tiden som kommer.

04.02.2021

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2020

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

04.02.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 13. januar 2021.

03.02.2021

KOMØK'21 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.
MERK: Neste tilbud er 21. mai | Halvdagskonferanse - Kommuneproposisjonen

03.02.2021

Hva skaper gode kommuner for næringslivet?

Hva er de viktigste barrierene for å ta en rolle som god vertskapskommune? Det er blant spørsmålene en rapport fra KS og NHO forsøker å besvare.

03.02.2021

Protokoll fra styremøte 28. januar 2021

Styret hadde møte 28. januar 2021 på Teams.

01.02.2021

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 21. januar 2021.

01.02.2021

Høringssvar til veileder og mal for kontroll­utvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning

NKRF mener FKTs definisjon av formålet med kontrollutvalgets uttalelse verken har forankring i kommuneloven eller lovforarbeidene. Det legges også opp til at kontrollutvalget tiltar seg en oppgave som et politisk organ neppe kan klare ut fra ressurser, kompetanse og de gjeldende tidsfrister.

29.01.2021

Informasjon 2021/2 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om skriftlig uttalelse fra ledelsen.

29.01.2021

Høring – Revidert rammeverk for kommuneregnskapet

I forbindelse med ny kommunelov har Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) revidert rammeverket for kommuneregnskapet. Høringsfrist: 28. mai 2021.

29.01.2021

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av entreprenørtjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Sauda kommune et gebyr på 283 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av entreprenørtjenester.

29.01.2021

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2020

Nytt rundskriv om tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.

28.01.2021

Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger

En ny rapport viser hvilke erfaringer de sammenslåtte kommunene har gjort seg i prosessen, og gir seks råd til kommuner som vurderer å slå seg sammen.

28.01.2021

TIs korrupsjonsindeks 2020 er publisert

Corruption Perception Index (CPI) rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge beholder 7. plassen, men har kun Island bak seg i Norden.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6