1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

18.03.2021

Informasjon 2021/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om beretninger for kommuner og fylkeskommuner med avvik fra normalberetningen 2020. (Oppdatert 14.4.2021)

18.03.2021

Rom for bedre samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp

En ny utredning har kartlagt kommunesektorens samarbeid om innkjøp, og den viser at det er rom for forbedring.

17.03.2021

Ber om utsettelse av fristen for revisjonsberetningen

NKRF og Revisorforeningen ber regjeringen om at fristen for å avgi revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner, utsettes til 18. mai.

15.03.2021

Ny veiledning – Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen

NKRFs styre har fastsatt en ny veiledning til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen.

15.03.2021

Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

Veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

15.03.2021

Veileder for virksomhets­styring er lansert

Den primære målgruppen for veilederen fra IIA Norge er alle med ansvar for virksomhetsstyring i privat eller offentlig sektor i Norge, samt andre som har en sentral rolle i styringen.

15.03.2021

Regnskapsundersøkelsen til KS viser resultat på det jevne

KS har innhentet regnskapstall for 2020 basert på datagrunnlaget kommuner og fylkeskommuner bruker for innrapportering til SSB/Kostra.

15.03.2021

Nøkkeltall for KOSTRA – foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter kultur, VAR, barnevern, sosialtjenester, helse og omsorg, skoler, plan, byggesak og miljø, samferdsel, tannhelse, barnehager og administrasjon og styring.

15.03.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 5. mars 2021.

15.03.2021

Skatteinfo nr. 2/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

05.03.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 10. februar 2021.

05.03.2021

Protokoll fra styremøte 12. februar 2021

Styret hadde møte 12. februar 2021 på Teams.

04.03.2021

Nasjonal tilsynskalender – prosjektfase 3

Tilsynskalenderprosjektet startet høsten 2018 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Formålet er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner slik det følger av kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.

03.03.2021

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

01.03.2021

Tillit og eierskap

KRONIKK | Vi er så heldige å bo i et land hvor det er høy tillit mellom innbyggere og ulike politiske institusjoner både på nasjonalt og lokalt nivå.

01.03.2021

Kontroll i mediene

Når det stormer i Kommune-Norge, er ofte kontrollutvalgene og kommunerevisorene i fokus. Enten fordi de har bidratt til å avdekke alvorlige forhold, eller ved at de ikke har gjort det.

01.03.2021

Undersøkelser av beredskap og håndtering av koronautbruddet i Oslo

Myndighetenes respons på koronapandemien er ekstraordinær, svært kraftfull og inngripende. Tiltakene har betydelige konsekvenser for innbyggere, virksomheter og organisasjoner.

01.03.2021

På vakt for fellesskapets verdier også under koronapandemien

LEDER | Smitteutbruddene dukker opp som paddehatter – først et sted, så et annet sted. Vi vet ikke hvor det slår til neste gang. Dette illustreres med stadige nyhetsoppslag om plutselig smitte ulike steder i landet.

24.02.2021

Nye oversikter på kommunedata.no

På kommunedata.no kan du blant annet se hvor effektiv din kommune er sammenliknet med andre kommuner.

22.02.2021

Status i innkjøps-Norge

DFØs nye modenhetsundersøkelse om offentlige anskaffelser viser store forskjeller mellom stat, kommune, fylkeskommune og statlige og kommunale foretak og selskaper.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6