28.06.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde telefonmøte 27. juni 2019.

28.06.2019

Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon – NKRF er hørt på mange punkter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til den nye kommuneloven.

28.06.2019

Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019

Rundskriv H-3/19 orienterer om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2020 (Prop. 113 S (2018–2019)), jf. Innst. 405 S (2018–2019) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

28.06.2019

Små forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Det viser en gjennomgang Oslo Economics har gjort på oppdrag for KS.

27.06.2019

Invitasjon: Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen inviterer til workshop for læring og påvirkning 21. - 22. oktober i Lillestrøm.

27.06.2019

Kronikk: Politikere kommer og går, revisorer består

En valgsperiode er snart over, og nye kontrollutvalg skal velges. De må raskt kunne sette seg inn i oppgavene sine, og da er de som «blir igjen» – sekretariatene og revisjonene – viktige i kompetanseoverføringen.

27.06.2019

Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift – NKRFs høringsuttalelse

NKRF har avgitt høringsuttalelse til den nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Artikkelen gir en kort presentasjon av hovedpunktene i uttalelsen.

27.06.2019

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

Tilsynsrapporter kan gi nyttig og relevant informasjon til kontrollutvalgets arbeid, for arbeidet med overordnet analyse og for tema og vinkling i en forvaltningsrevisjon. Motsatt kan god egenkontroll redusere behovet for tilsyn.

27.06.2019

En hektisk vår – og et spennende jubileumsår

Det har vært en hektisk vår. Utkast til forskrifter har kommet som perler på en snor, og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har gjennom sine fagkomiteer og styret behandlet høringsuttalelser.

27.06.2019

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser som endelig kommunal regnskapsstandard.

25.06.2019

Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven.

25.06.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

24.06.2019

Forvaltningsrevisjons­­registeret (3731) er oppdatert ...

... med rapporter (30) fra Bærum, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Hordaland.

21.06.2019

Høring - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

Ugyldighetsreglene i den nye kommuneloven trer i kraft 1. januar 2020. De nærmere virkningene av ugyldighet er imidlertid ikke regulert i loven.

21.06.2019

Referat fra fellesmøte i selskapskontroll­komiteen og forvaltningsrevisjons­komiteen

Selskapskontrollkomiteen og forvaltningsrevisjonskomiteen hadde felles møte 7. juni 2019 i Oslo.

17.06.2019

Skatteinfo nr. 5/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

14.06.2019

NKRFs årsmøte 2019 - stor enighet inn i jubileumsåret

Per Olav Nilsen ble enstemmig gjenvalgt som styreleder for to nye år på NKRFs årsmøte 12. juni 2019 på Hamar. Og under årsmøtemiddagen ble det skrevet historie!

12.06.2019

NKRFs fagkonferanse og årsmøte 2019

NKRF er samlet på Hamar 12. og 13. juni for årets fagkonferanse og årsmøte.

11.06.2019

Kommunene sliter med digital kompetanse

I 4 av 10 kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.

07.06.2019

Fordeling av arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgang til ny, sammenslått kommune

Kommunestyrene i de nye, sammenslåtte kommunene skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober 2019.