29.04.2020

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser.

29.04.2020

Høy tillit til det norske lokaldemokratiet

Ny forskning på politisk tillit viser at innbyggerne i Norge har høy tillit til sine politikere og politiske institusjoner sammenliknet med andre land.

27.04.2020

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde Teamsmøte 24. april 2020.

24.04.2020

Protokoll fra styremøte 22. april 2020

Styret hadde skypemøte 22. april 2020.

24.04.2020

Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde Teamsmøte 23. april 2020.

23.04.2020

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 i regi av KS er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

22.04.2020

Skatteinfo nr. 4/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

20.04.2020

Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l krever en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør

KMD med tolkningsuttalelse til Oslo kommunerevisjon om forståelsen av kommuneloven § 23-6 femte ledd, jf. § 24-10.

17.04.2020

Nye internkontrollregler for kommunene

KMD foreslår å oppheve eller endre regler om internkontroll i en rekke sektorlover, slik at krav om internkontroll med kommuneplikter reguleres helhetlig og samlet i ny kommunelov.

17.04.2020

Loven om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven er fastsatt

Den midlertidige loven utvider fristene for regnskapsrevisor og årsregnskapene og -beretningene 2019, åpner for fjernmøter i IKS'er og lemper på valgbarheten til kontrollutvalget.

17.04.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde Teamsmøte 15. april 2020.

16.04.2020

KMD med veiledning om innsyn

Stort press og mange andre arbeidsoppgaver gjør det krevende å svare på alle innsynsforespørsler om koronakrisen.

16.04.2020

Protokoll fra styremøte 14. april 2020

Styret hadde skypemøte 14. april 2020.

15.04.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde Teamsmøte 20. og 26. mars 2020.

14.04.2020

Endring i den reduserte satsen for merverdiavgift fra 12 til 6 prosent

Skatteetaten med prinsipputtalelse om hvordan reduksjonen i lav momssats skal håndteres.

08.04.2020

Kompensasjon og fradragsrett for merverdiavgift ved kommunal/­fylkeskommunalt samarbeid i veiprosjekter o.l.

Skatteetaten med prinsipputtalelse som behandler spørsmål som oppstår når kommuner/fylkeskommuner går sammen om å løse veiprosjekter og lignende.

07.04.2020

Fagkomitemøte i GKRS

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS) hadde møte 31. mars 2020 via Skype.

07.04.2020

Protokoll fra styremøte 6. april 2020

Styret hadde skypemøte 6. april 2020.

06.04.2020

Protokoll fra styremøte 30. mars 2020

Styret hadde skypemøte 30. mars 2020.

03.04.2020

Forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

Regjeringen har i statsråd fremmet forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven. Forslaget er i all hovedsak i tråd med høringsforslaget.