1  |  2  |  3  |  4

19.12.2019

Økonomiforskrifter til ny kommunelov er fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye økonomiforskrifter til kommuneloven om selvkost, garantier og finans- og gjeldsforvaltning.

19.12.2019

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering

NKRFs styre har fastsatt en oppdatert veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering (tidl. omtalt som overordnet analyse).

19.12.2019

Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjons­krav ved kommune­sammenslåing

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dokumentasjon for momskompensasjon i forbindelse med kommunesammenslåing.

17.12.2019

Overføring av skatteoppkrevingen til staten i 2020

Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020.

13.12.2019

Regjeringen har lagt fram forslag til ny revisorlov

Lovforslaget skal bidra til å sikre høy tillit til revisjonstjenester i Norge og gi en moderne revisjonsregulering som er i samsvar med EØS-retten.

13.12.2019

Internkontroll i storbyene

Storbyene er komplekse, så hvordan bør internkontrollen her best innrettes?

13.12.2019

Protokoll fra styremøte 3. desember 2019

Styret hadde møte 3. desember 2019 i Oslo.

12.12.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 5. desember 2019 i Oslo.

11.12.2019

Kommunalt ansatte og bygg og anlegg mest utsatt for korrupsjon

En gjennomgang av de siste års korrupsjonsdommer i Sverige viser at det er en overvekt av kommunalt ansatte som er på tiltalebenken.

10.12.2019

Seminar om statliggjøring av skatteoppkrever­funksjonen

Fredag 6. desember arrangerte KS et seminar om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten.

09.12.2019

Mindreforbruk i budsjett og regnskap fra 2020

Fra regnskapsåret 2020 kan det ikke lenger avlegges årsregnskap med regnskapsmessig mindreforbruk.

09.12.2019

Strammere kommuneøkonomi

Budsjettundersøkelsen til KS viser at økonomien i landets kommuner vil bli mer krevende. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største innstrammingene neste år.

09.12.2019

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Ballangen kommune et gebyr på 115 000 kr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester.

09.12.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 20. september 2019 i Oslo.

09.12.2019

Skatteinfo nr. 8/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

29.11.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 25. november 2019 i Oslo.

24.11.2019

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

22.11.2019

Artikkelprisen 2018

Ellen M. Kulset er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2018.

19.11.2019

Veileder til budsjett- og regnskaps­forskriften

KMD har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften, og som inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

19.11.2019

eINFO 19/8 – Budsjett- og regnskaps­oppstillinger etter ny kommunelov

Den nye kommuneloven innebærer endringer de pliktige budsjett- og regnskapsoppstillingene. Oppstillingene er fastsatt i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften) kapittel 5.


1  |  2  |  3  |  4