31.01.2019

Ny kontrollutvalgs- og revisjons­forskrift på høring

KMD har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring med frist 2. mai 2019.

29.01.2019

Kontrollutvalgs­konferansen 2019 er vel i havn

Alt om den 15. Kontrollutvalgskonferansen. Rundt 650 deltakere fra hele landet var samlet på Gardermoen 30. - 31. januar 2019.

29.01.2019

Korrupsjonsindeksen 2018

Transparency International (TI) lanserer for 24. år på rad Corruption Perception Index (CPI). Indeksen rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land.

28.01.2019

Skatteinfo nr. 1/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

28.01.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 3. desember 2018 i Oslo.

25.01.2019

Arena for forvaltningsrevisjon og møteplass for selskapskontroll 2019

Den årlige arenaen og møteplassen arrangeres 12. - 13. og 14. mars 2019 i Lillestrøm.

24.01.2019

Opplæring for offentlige myndigheter i varsling

Arbeidstilsynet har i samarbeid med 13 andre myndigheter utviklet fire tiltak som skal bidra til å gjøre offentlige myndigheter i stand til å ivareta rollen som ekstern varslingsmottaker på en bedre måte.

22.01.2019

653 mobbesaker til fylkesmennene i fjor høst

Stadig flere mobbesaker meldes inn til fylkesmannen, og i om lag fire av fem saker har skolene brutt aktivitetsplikten.

21.01.2019

Skatteinntektene høyere enn anslått i 2018

Skattetallene fra SSB for 2018 viser at kommunene fikk inn 162,5 milliarder kr og fylkeskommunene 33,5 milliarder kr i skatteinntekter, henholdsvis 3,8 og 3,4 prosent mer enn i 2017.

18.01.2019

Protokoll fra NKRFs styremøte 10. desember 2018

Styret hadde møte 10. desember 2018 i Oslo.

15.01.2019

Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen

93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagen. Samtidig mener en del foreldre at maten og bemanningen kan bli bedre, viser Foreldreundersøkelsen i barnehagen.

11.01.2019

Klage fra X kommune over bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om en kommunes rett til kompensasjon for merverdiavgiftskostnader som pådras ved opparbeidelse av gang- og sykkelvei, som ved ferdigstillelse, eller senere, skal overdras til en fylkeskommune.

11.01.2019

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2019

SKD-melding nr. 1/2019.

10.01.2019

Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/19 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter Stortingets budsjettvedtak.

10.01.2019

NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgifts­kompensasjon på kommunens andel av drifts­utgifter

Prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet til NAV om hvordan kommunen skal få merverdiavgiftskompensasjon for deres andel av fellesutgifter av et såkalt NAV-kontor.

10.01.2019

Er du vår nye kvalitetskontrollør?

NKRFs kvalitetskontrollkomite søker nye kontrollører for begge faggrupper, men spesielt forvaltningsrevisorer.

09.01.2019

Falsk SMS tilsynelatende fra Moss kommune

Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NorCERT varsler om en hendelse hvor det har blitt sendt ut SMS-er til en rekke mottakere i Norge. SMS-ene gir seg ut for å være en betalingspåminnelse fra Moss kommune, men dette er ikke den ekte avsenderen.

08.01.2019

Nye konkurransevilkår kan gi svindyr SFO

FoU-rapport fra KS viser at resultatet av Hjelmeng-utvalgets foreslåtte konkurransevilkår for private og offentlige aktører kan bli svindyr SFO, tomme svømmebasseng og nedlagte kinoer.

08.01.2019

Lukking av møter i kommunestyret og formannskapet

Saken gjelder en kommunes lukking av ett formannskapsmøte og to kommunestyremøter, og omhandler kommunens saksbehandling og håndteringen av henvendelsene fra Sivilombudsmannen.

07.01.2019

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Dagens inntektssystem er ikke tilpasset den nye fylkesinndelingen og må derfor oppdateres, blant annet for at sammenslåingene ikke skal gi uheldige utslag for inntektene.