1  |  2  |  3  |  4

22.12.2017

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 15. desember 2017 i Oslo.
21.12.2017

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2018 (KMD)

Stortinget har vedtatt rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner i 2018.
21.12.2017

Nytt på nett | 2017/uke 50-51

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
21.12.2017

Nyhetsbrev nr. 4/2017 (KOFA)

Et tilbakeblikk på KOFA-året 2017.
21.12.2017

Ny veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester fra ideelle aktører (NFD)

Veilederen åpner for å reservere konkurranser om anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører.
21.12.2017

Ledersnakk som lønner seg (BI)

Ledere er ofte flinkere til å kritisere ansatte enn å gi dem ros og anerkjennelse. Her er fire råd om hvordan du kan gi effektive tilbakemeldinger.
21.12.2017

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester (HOD)

Rundskriv I-1/2018 til bl.a. alle landets kommuner.
21.12.2017

E-læringskurset "Den gylne pennen" (KS)

Gratis nettkurs med innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på å skrive så mottakerne forstår.
20.12.2017

Nytt nummer av tidsskriftet SIRK (IIA Norge)

Fyldig julenummer om styring, internrevisjon, risiko og kontroll.
20.12.2017

NKRF mener: Tilliten må bevares

Det er ulovlig og prinsipielt uheldig at kommuneledelsen innstiller i saker som handler om valg av revisor eller revisjonsordning.
20.12.2017

23 forskrifter om sammenslåing av kommuner er fastsatt (KMD)

Nye forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.
20.12.2017

Effekter av statlig styring av kommunesektoren (KMD)

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten.
20.12.2017

Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie (KMD)

Ny rapport belyser effektiviteten innen barnehage, skole og omsorgstjenestene i et utvalg kommuner og forsøker å identifisere faktorer som kjennetegner arbeidet i de kommunene som lykkes med å levere effektive tjenester.
19.12.2017

Ny rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren (KMD)

Ekspertgruppen som står bak rapporten foreslår forbedringer og forenklinger i dagens tilskuddsordninger.
18.12.2017

790 milliarder kroner i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

Hittil i år er det betalt inn 790 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. drøyt 46 mrd. mer enn tilsvarende periode i fjor.
14.12.2017

For vans­ke­lig å sjek­ke om kom­mu­ne­ne tar for mye be­talt (Forbukerrådet)

Forbrukerrådet spør om noen da kan ta for mye betalt, og konstaterer at det dessuten er lite åpenhet om hvordan gebyret beregnes.
14.12.2017

Nytt verktøy for å beregne livssykluskostnader (Difi)

Med Difis nye verktøy for livssykluskostnader kan du planlegge, evaluere og følge opp totalkostnadene for en anskaffelse.
14.12.2017

Skatteinfo nr. 7/2017 (Skatteetaten)

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.
14.12.2017

Barnevern kommunemonitor (Bufdir)

Den nye monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid.
14.12.2017

Kommunene kan bruke ressursene mer effektivt (KMD)

Nye effektivitetstall viser at dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, kan man frigjøre om lag 29 milliarder kroner.

1  |  2  |  3  |  4