Foto: Bjørn Bråthen

Hvordan påvirker koronapandemien NKRF og medlemmene?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger NKRF rådene fra nasjonale myndigheter med flere. | Sist oppdatert: 20. desember 2021

Vi viser til anbefalinger og informasjon fra helsemyndighetene, Oslo kommune, KS og Samfunnsbedriftene:

Folkehelseinstituttet: fhi.no

Oslo kommune: oslo.kommune.no

KS: ks.no

Samfunnsbedriftene: samfunnsbedriftene.no

NKRF følger fortløpende med på informasjon fra helsemyndighetene og andre, og disse nettsidene vil oppdateres i henhold til dette.

Les også:

20. desember | Koronamidler til kommunene før jul (KMD)

14. desember | Adgangen til å ha lukket møte som fjernmøte, gjeninnføres

8. desember | Kommunene blir kompensert for koronatiltak (KMD)

November:

26. november | 900 millioner kroner mer til kommunene (KMD)

Oktober:

29. oktober | Rundskriv om kommunale smitteverntiltak (HOD)

September:

1. september | Anslår kommunesektorens koronautgifter hittil i år til 9,3 milliarder (KS)

August:

27. august | Gruppen som vurderer pandemikostnader fortsetter sitt arbeid (KMD)

Juli:

12. juli | Vedlikeholdstilskuddet 2020 - sluttrapporteringen og videre bruk av tilskuddet

Juni:

25. juni | Store koronabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett til kommuner og fylkeskommuner (KMD)

23. juni | Mer penger til kommunene som er hardest rammet av pandemien (KMD)

22. juni | Koronakommisjonens rapport - høringssvar

7. juni | 976 millioner kroner til fylkeskommunene i koronakompensasjon (KMD)

Mai:

31. mai | Digitale møter i folkevalgte organer - erfaringer og anbefalinger

31. mai | Interkommunale selskaper kan nå ha digitale møter og benytte elektronisk signatur

11. mai | Konsekvenser av smitteverntiltak i grunnskolen – våren 2021 (Udir)

6. mai | Økt digitalisering som følge av koronapandemien

3. mai | Kommunal kompensasjonsordning er godkjent (KS)

April:

15. april | Advarer mot bruk av PC og mobil til både arbeid og privat bruk på hjemmekontoret (NorSIS)

15. april | Koronakommisjonens rapport: - Bekrefter vårt inntrykk (KS)

15. april | Kommunenes erfaringer fra koronakrisen - heldøgns omsorg og hjemmetjenester (KS)

14. april | Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

13. april | Møte mellom Regjeringen og organisasjonene i kommunal sektor (KS)

9. april | Vil gi utvidet mulighet til å holde digitale møter

9. april | Kommunene har ikke tjent på koronapandemien (KS)

Mars:

27. mars | Fristen for revisjonsberetningen blir IKKE utsatt

22. mars | NKRFs fagkonferanse og årsmøte UTSETTES til 25. - 27. oktober 2021

22. mars | Hva har korona betydd økonomisk for kommunesektoren i 2020? (KS)

17. mars | Ber om utsettelse av fristen for revisjonsberetningen

13. mars | Fristen for innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming er forlenget til 3. mai

4. mars | Tilbakebetalingskrav for kulturhus og kinoer ble sak i Stortinget (KS)

2. mars | Kommunenes erfaringer fra koronakrisen - delrapport 1 (KS)

Februar:

26. februar | 1,75 milliarder til lokale virksomheter i kommunene (KMD)

25. februar | Skattefritak og fradragsrett for merverdiavgift for enkelte nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen (Skatteetaten)

17. februar | Ni av ti foreldre nøgde med barnehagen under korona-krisa (KD)

11. februar | Oversikt over ekstra overføringer i 2020 til kommunesektoren under koronapandemien (KMD)

1. februar | Kontramelding: Fristen for innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming opprettholdes til 15. april (Helsedirektoratet)

Januar:

29. januar | NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 21. - 22. april 2021 blir gjennomført digitalt. Nærmere informasjon kommer.

29. januar | Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. Frist for å sende endelig innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse til Helsedirektoratet er 3. mai 2021

22. januar | Snart kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister (KS)

15. januar | NKRFs Lederkonferanse 2021 blir digital. Særskilt invitasjon kommer.

2020

Desember:

21. desember | Ekstra midler til kommuner med høy arbeidsledighet (KMD)

10. desember | Kommunene og sykehusene får dekket vaksinasjonskostnader (HOD)

10. desember | Tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene (KS)

November:

24. november | Påverkan på revisionen med anledning av Coronapandemin (SKR)

23. november | 900 millioner kroner mer til kommunene i 2020 (KMD)

18. november | Prinsipputtalelse: Hjemmekontor og skatt (Skatteetaten)

13. november | SAF-T regnskapsfil

10. november | Kommuneøkonomien under koronakrisen (KMD)

6. november | Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) (Lovdata)

6. november | Nye smitteverntiltak også for skole (KS)

Oktober:

30. oktober | Mer penger til kommunene neste år (KMD)

23. oktober | Kommunalministeren ber fylkesmennene følge opp kommunene under koronakrisen (KMD)

19. oktober | Anslår kommunesektorens koronautgifter til 14 milliarder kroner (KS)

16. oktober | Vi har valgt å konvertere de fleste kurs- og konferansetilbudene fram til årsskiftet til digitale arrangementer. Sjekk ut kursoversikten >>

5. oktober | Prop. 3 L (2020–2021) Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven

September:

23. september | Meir pengar til kommunesektoren for utgifter under koronakrisa (KMD)

9. september | Enklere for korona-rammede bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter (NFD)

7. september | HØRING – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

2. september | NKRFs årsmøte 2020 vil bli avholdt digitalt mandag 26. oktober kl. 14.00. I tillegg blir det et åpent, digitalt 75-årsjubileumsarrangement tirsdag 27. oktober kl. 10.00. Nærmere informasjon kommer senere.

August:

24. august | Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte

17. august | Samfunnsbedriftene: Fjernmøte-mulighet for IKS bør forlenges, og helst bli varig

Juni:

29. juni: Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke

26. juni: Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 - Krav om revisorattestasjon av øremerket tilskudd

26. juni | Skatteetaten: Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent for mai og juni

24. juni | Lovdata: Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

19. juni | NFD: Nye regler om frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Mai:

29. mai | Lovdata: Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 av 26. mai 2020 nr. 54

20. mai | Samfunnsbedriftene: Aksjeselskap og samvirkeforetak får trolig utsatte frister i 2020

15. mai | Hvordan påvirkes revisjon og kontroll av koronapandemien?

14. mai | KS: Fysiske møter i folkevalgte organer

12. mai | Utsatt foreldelsesfrist for merverdiavgiftskompensasjon 1. termin 2020

6. mai | NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 flyttes fra 3. - 4. februar til 21. - 22. april 2021

4. mai | NKRFs Jubileumskonferanse 2020 er utsatt til juni 2021. Nærmere informasjon kommer senere.

April:

1. april | Skatteetaten: Skattefritak for enkelte nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

2. april | Lovdata: Lav momssats er redusert til 6 % for perioden 1. april til 31. oktober 2020

2. april | JBD: Forlengelse av koronaloven på høring

3. april | Digitaliseringsdirektoratet: Veiledning om beste praksis i offentlige anskaffelser etter korona-pandemien

3. april | Forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

6. april | Stortinget: Kommunalkomiteens Innst 235 L (2019-2020) om Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven

7. april | Fagkomitemøte i GKRS om bl.a. koronaviruset – konsekvenser for kommuneregnskapet

7. april | Nettvett.no: Hvordan bevare en trygg digital hverdag med koronatiltak

8. april | Stortinget: Lovvedtak 68 (2019-2020) ved første gangs behandling av Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven

14. april | Skatteetaten med prinsipputtalelse om hvordan reduksjonen i lav momssats skal håndteres

15. april | Stortinget: Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19), jf. Prop. 69 L (2019-2020) og Innst. 235 L (2019-2020)

16. april | KMD med veiledning om innsyn

17. april | Loven om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven er fastsatt

20. april | HOD: Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet

20. april | KMD: 6,15 milliarder kroner mer til kommunesektoren

23. april | Samfunnsbedriftene: Adgang til fjernmøter i §27-selskap under koronakrisen

27. april | JBD: Koronaloven forlenget med én måned

Mars:

16. mars | Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19

17. mars | Helsedirektoratet utvider rapporteringsfristene til 1. mai

17. mars | KS Bedrift: Interkommunale selskaper bør bruke fjernmøter

17. mars | NFD: COVID-19 utbruddet og anskaffelsesregelverket

18. mars | Microsoft: Hvordan komme i gang med live-hendelser i Microsoft Teams | Skill: How to Teams

19. mars | Ny, midlertidig koronalov

20. mars | KS: Spørsmål og svar om offentlige anskaffelser

20. mars | NKRF - Medlemmenes delingsside under koronapandemien (Facebookgruppa NKRF.korona kun åpen for medlemmer)

23. mars | Skatteetaten: Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 1. november 2020

23. mars | Skatteetaten: SAF-T regnskapsfil – utsettelse grunnet koronapandemien

23. mars | Regjeringen foreslår utsatte frister m.m.

24. mars | Kommunal Rapport: Bedre fjernmøter på 1-2-3

26. mars | KS Bedrift: Vil ha hjemmel for elektroniske møter for IKS

27. mars | Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene

27. mars | Høringsforslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

30. mars | KS: Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

30. mars | Fylkesmannen.no: Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

30. mars | Høringssvar til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven